Skip to main content

Definities

1.Sales Partners gevestigd te Fonteynenburghlaan 5, Voorburg

 

2.Klant: Degene met wie Sales Partners overeenkomst aangaat.

 

3.Partijen: Sales Partners en klant samen.

 

Toepasselijke algemene voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes,aanbiedingen,werkzaamheden,bestellingen en leveringen van diensten of producten van Sales Partners.

 

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1.Alle prijzen die Sales Partners hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

 

  1. Alle prijzen die Sales Partners hanteert voor diensten kan Sales Partners ten alle tijden wijzigen.

 

3.Partijen komen voor een dienstverlening door Sales Partners een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs overeen zijn gekomen. 

 

Betalingen 

1.Alle geleverde diensten door Sales Partners worden maandelijks geïncasseerd in de vorm van automatische incasso.

 

  1. De klant heeft de mogelijkheid hiervoor te kiezen en stemt in met het geïncasseerde bedrag.

 

  1. Wanneer klant niet tijdig betaald mag Sales Partners de verplichtingen opschorten, totdat klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

 

Opschortingsrecht

1.Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Garantie

1.Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangaan, bevat deze door Sales Partners enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Aansprakelijkheid 

1.Sales Partners is uitsluitende aansprakelijk voor enige schade die klant lijdt indien en zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

  1. Indien Sales Partners aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

Sales Partners is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sales Partners vooraf met de klant bespreken.

 

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.